Hotline : 0888 35 3335

seo-1-300x94-1-231x72-5

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Blog

Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp

Thẻ tiêu đề (đừng nhầm với thẻ <head> HTML hoặc tiêu đề HTTP) được sử dụng để trình bày cấu trúc trang đến người dùng. Có sáu kích thước của thẻ tiêu đề, bắt đầu là <h1>, quan trọng nhất và kết thúc là <h6>, ít quan trọng nhất.

Trên trang chứa mẩu tin, chúng tôi có thể đặt tên trang web của mình vào thẻ <h1> và chủ đề của câu chuyện vào thẻ <h2>

Vì thông thường, các thẻ tiêu đề khiến cho phần văn bản được chứa trong chúng lớn hơn phần văn bản bình thường trên trang, đây là dấu hiệu trực quan cho người dùng biết rằng phần văn bản này quan trọng và có thể giúp họ hiểu mức độ nào đó về loại nội dung bên dưới phần tiêu đề. Nhiều kích thước tiêu đề được sử dụng để tạo ra cấu trúc phân cấp cho nội dung của bạn, giúp người dùng dễ dàng điều hướng xuyên suốt tài liệu của bạn.

Các nguyên tắc hữu ích dành cho thẻ tiêu đề

• Tưởng tượng bạn đang viết đề cương – Tương tự việc viết đề cương cho một tờ báo lớn, hãy nghĩ về điểm chính và điểm phụ của nội dung trên trang và quyết định nơi sử dụng các thẻ tiêu đề một cách thích hợp.

Tránh:

• Đặt phần văn bản trong các thẻ tiêu đề không giúp ích cho việc xác định cấu trúc trang

• Sử dụng thẻ tiêu đề tại nơi các thẻ khác như <em> và <strong> có thể thích hợp hơn

  Tối ưu hóa thẻ tiêu đề

• Chuyển từ kích thước thẻ tiêu đề này thành kích thước thẻ tiêu đề khác một cách tuỳ tiện

• Sử dụng các tiêu đề một cách tiết kiệm trên toàn trang – Sử dụng thẻ tiêu đề ở nơi chúng có ý nghĩa. Quá nhiều thẻ tiêu đề trên trang có thể khiến người dùng khó khăn khi xem lướt nội dung và xác định đâu là nơi chủ đề kết thúc và chủ đề khác bắt đầu.

Tránh:

• Sử dụng quá nhiều thẻ tiêu đề xuyên suốt trang

• Đặt tất cả phần văn bản của trang vào thẻ tiêu đề

• Chỉ sử dụng thẻ tiêu đề để tạo kiểu cho văn bản chứ không trình bày cấu trúc